KundvagnOm oss
 
Välkommen till Skill Motala AB!

Vi är ett företag som arbetar med försäljning, service, reparationer, ombyggnader och rivningar av hissar, portar, grindar, dockning och automation.

Vi utför även andra service och montagejobb inom bygg, industri, entreprenad och lantbruk. Företagets målsättning är att alltid utföra våra uppdrag med högsta möjliga kvalitet till konkurrenskraftiga priser och självklart på kortast möjliga tid.

Företaget har sitt säte i Motala och vi jobbar huvudsakligen inom Sverige, men vi tar även arbeten utanför Sveriges gränser.
 
 

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi är en leverantör av helhetslösningar genom försäljning, service, reparationer, ombyggnader och rivningar av hissar, portar, grindar, dockning och automation.

Vi ska vara kundernas och övriga intressenters givna val genom att leverera produkter och tjänster som uppfyller krav och förväntningar på kvalitet, leveransprecision, hållbarhet samt gällande branschkrav.

Vi arbetar aktivt för att skydda miljön och minska vår miljöpåverkan utifrån det som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vår största miljöpåverkan kommer från egna transporter och vårt mål är att sänka utsläppen/miljövänligare drivmedel.

Kontinuerligt i verksamheten arbetar vi för att ständigt nå förbättringar genom t.ex.:

- Aktiva mål och handlingsplaner.

- Skapande av engagemang och delaktighet hos medarbetarna genom god kommunikation.

- Löpande kompetens- och utvecklingshöjning genom interna och externa utbildningar utifrån identifierade behov.

Vi håller oss uppdaterade på lagar och övriga bindande krav som verksamheten berörs utav samt tillser att dessa efterlevs.
 
 

Arbetsmiljöpolicy

 

Vi är en leverantör av helhetslösningar genom försäljning, service, reparationer, ombyggnader och rivningar av hissar, portar, grindar, dockning och automation.

 

Vår målsättning är att de anställda alltid mår bra och trivs på sitt arbete. Detta uppnår vi genom ett medvetet aktivt arbetsmiljöarbete på alla nivåer samt genom kontinuerlig handledning, information, utbildning, fortbildning, utvecklingssamtal och samverkan.

Vi strävar efter att arbetsmiljöarbete bedrivs i alla områden inom vår verksamhet för att främja hälsa och eliminera faror samt minska risker. Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner, tydligt ansvar vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständiga förbättringar i alla delar. I samband med fördelning är det viktigt att de som mottar fördelning har erforderlig kompetens.

 

I planeringsarbete vid organisationsförändringar, nya lokaler, nya arbetssätt etc. utreds förändringarna i ett tidigt skede av arbetsmiljöansvarig samt representant för arbetstagare. Företaget strävar efter att minska riskerna vid våld och hot, stress och obekväma arbetsställningar.

 

Det är viktigt att den enskilde arbetstagaren har innehåll och mening i sitt arbete och möjlighet att påverka sitt arbete, men också att var och en på en arbetsplats har ansvar för att arbetet präglas av omtanke, vänlighet och ömsesidig respekt gentemot varandra. Vi har regelbundna samordningsmöten där vi behandlar verksamheten i sin helhet inklusive arbetsmiljöfrågorna

 

Vi bevakar och följer ständigt tillämplig arbetsmiljölagstiftning och andra krav.
 
 
 
 
 
 

Vi är certifierade inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.