Kundvagn

Integritetsskydd för Skill AB

Vad är GDPR?

Från och med 25/5-18 gäller nya regler inom EU för hur personuppgifter ska behandlas. Reglerna samlas i den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som framför allt syftar till att stärka integritetsskyddet för enskilda personer. Det ska alltid vara tydligt varför personuppgifter samlas in, hur de används, hur länge de sparas och vilka möjligheter som finns att ta bort dem.

Vilken information samlar vi in?

Skill AB samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår hemsida, skapar ett kundkonto, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Information du ger till oss, vilket kan vara:

Person- och kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress etc.

Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer etc.

Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc

Lagringsperiod: 

Information vi samlar in om dig - när du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Information om varor/tjänster detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners.

Information om hur du använt vår hemsida- tex hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Enhetsinformation - t.ex. IP-adress.

Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor eller utföra arbeten.

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Betal- och kreditbolag - För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.

Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Skill AB komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Transportbolag – För att fullfölja leverans till dig kan dina uppgifter delas med transportbolag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om inte längre behövs.

 

Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Skill AB’s anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi INTE kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

Vart sparar vi dina uppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Skill AB vidta nödvändiga och alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

·        Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta

·        Behandlingen är olaglig

·        Vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk

 

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse. 

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit oss.

Vem kontaktar du vid frågor?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina Personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämplig dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Skill AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

Skill AB förbehåller sig rätten att med tiden ändra och uppdatera denna policy.